TIETOSUOJASELOSTE

Oy Salus Group Ab:n asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden henkilötietojen käsittely sekä markkinointiin liittyvä henkilötietojen käsittely

TIETOJENKÄSITTELY PÄHKINÄNKUORESSA

1 KUKA KÄSITTELEE HENKILÖTIETOJASI?

Oy Salus Group Ab (y-tunnus: 2765805-6, Runeberginkatu 5B, 00100 Helsinki ”me”) käsittelee henkilötietojasi, kun käytät Oy Salus Group Ab:n tarjoamia palveluita.

2 KENEEN VOIT OLLA YHTEYDESSÄ TIETOSUOJAAN LIITTYVISSÄ KYSYMYKSISSÄ?

Mikäli sinulla on tietosuojaan liittyviä kysymyksiä tai haluat käyttää oikeuksiasi, voit olla yhteydessä:

Ivan Lazarevic
Runeberginkatu 5B
00100 Helsinki
info@salusgroup.fi

3 MITÄ HENKILÖTIETOJA KÄSITTELEMME?

Käsittelemme sinusta seuraavia asiakassuhteen hoitamiseksi ja markkinointia varten tarvittavia tietoja:

Perustiedot, kuten

Asiakkuuteen liittyvät tiedot, kuten

Yhteistyökumppaneistamme ja heidän edustajistaan käsittelemme seuraavia tietoja

4 MIHIN TARKOITUKSIIN KÄSITTELEMME HENKILÖTIETOJASI?

Henkilötietojasi käsitellään asiakkuuteen perustuvan suhteen hallinnointiin, hoi-tamiseen, analysointiin ja kehittämiseen, kuten tietojesi ylläpitoon, tietojesi tarkastamiseen, lainahakemusten esikäsittelyyn (mukaan lukien tähän liittyvä profilointi) ja tarvittavien tietojen jakamiseen kanssamme sopimussuhteessa olevien lainanantajien ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa, asiakasviestin-tään sekä asiakaskyselyjen, esimerkiksi asiakastyytyväisyyskyselyjen toteutta-miseen.

Henkilötietojasi käsitellään suoramarkkinointia ja sen suunnittelua sekä kohden-tamista varten. Markkinointia voidaan kohdentaa sinua kiinnostavaksi tietojasi analysoimalla.

Lisäksi henkilötietoja voidaan käyttää liiketoimintamme ja palveluidemme suunnitteluun ja kehittämiseen.

Yhteistyökumppaneidemme ja heidän edustajiensa tietoja käsittelemme yhteis-työn toteuttamista varten.

5 MILLÄ PERUSTEELLA KÄSITTELEMME TIETOJASI?

Käsittelemme tietojasi pyytämiesi lainatarjousten toimittamiseksi ja asiakkuutta tai yhteistyötä koskevien sopimusten valmistelemiseksi ja täytäntöön pane-miseksi.

Käsittelemme tietojasi myös asiakassuhteen tai mahdollisen asiakassuhteen synnyttämän oikeutetun edun perusteella sekä lakisääteiseen velvoitteeseen perustuen.

Käsittelemme henkilötietojasi antamasi suostumuksen perusteella, kun pyy-dämme sinulta markkinointilupaa suoramarkkinoinnin ja uutiskirjeen lähettä-miseksi. Voit peruuttaa antamasi suostumuksen milloin tahansa ilmoittamalla asiasta info@salusgroup.fi.

6 KÄYTETÄÄNKÖ HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYSSÄ AUTOMAATTISTA PÄÄTÖKSENTEKOA JA PROFILOINTIA?

Meillä on käytössä automaattinen päätöksentekojärjestelmä, joka antamiesi tie-tojen, luottotietotarkistuksen ja mahdollisten muiden tekemiemme tarkistusten perusteella määrittää sen, välitämmekö lainahakemustietosi yhteistyökumppa-neillemme lainatarjouksen tekemistä varten. Päätöksen tekeminen on välttä-mätöntä, jotta voimme toteuttaa sovitun lainanvälityspalvelumme sinulle.

Mikäli emme välitä lainahakemustasi yhteistyökumppaneillemme, sinulla on ai-na mahdollisuus hakea luottoa suoraan valitsemaltasi luotonantajalta.

Sinulla on oikeus vaatia, että päätöksen lainahakemuksen välittämisestä yh-teistyökumppanille tekee luonnollinen henkilö. Huomioithan, että tällöin luotto-tarjousten saaminen voi kestää kauemmin.

Sinulla on myös oikeus esittää kantasi ja riitauttaa päätös.

7 KENELLE LUOVUTAMME HENKILÖTIETOJASI?

Luovutamme henkilötietojasi säännönmukaisesti yhteistyökumppaneillemme lainanvälityspalvelun toteuttamiseksi sekä Suomen Asiakastieto Oy:lle. Tietoja voidaan luovuttaa kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja vel-voittamissa rajoissa esimerkiksi suoramarkkinointitarkoituksiin tai tahoille, joilla lainsäädännön mukaan on oikeus tietojen saantiin. Emme myy tietoja suora-markkinointitarkoituksia varten, mutta voimme luovuttaa yhteistyökumppaneil-lemme postinumerosi, sukupuolesi ja ikäsi.

Mikäli olet kieltänyt palveluidemme suoramarkkinoinnin, voimme luovuttaa yh-teystietosi yhteistyökumppaneillemme varmistaaksemme, etteivät myöskään yhteistyökumppanimme lähetä sinulle palveluitamme koskevaa markkinointia.

Olemme ulkoistaneet henkilötietojen käsittelyä seuraaville palveluntarjoajille, jotka käsittelevät henkilötietojasi meidän lukuumme:

8 SIIRRÄMMEKÖ HENKILÖTIETOJASI KOLMANTEEN MAAHAN?

Emme pääsääntöisesti siirrä henkilötietojasi Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole henkilötietojen käsit-telyn tarkoituksien kannalta tai tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kan-nalta tarpeellista, jolloin tietojen siirrossa käytetään komission hyväksymiä tie-tosuojaa koskevia vakiolausekkeita. Voit pyytää kopiota tietosuojaan sovellet-tavista vakiolausekkeista ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme.

9 KUINKA KAUAN SÄILYTÄMME HENKILÖTIETOJASI?

Säilytämme henkilötietoja niin kauan kuin se on tarpeen henkilötietojen käsitte-lyn tarkoitusten kannalta tai lakisääteisten velvollisuuksiemme noudattamisek-si. Pääsääntöisesti asiakkaan omat sivut osio on käytettävissä 3 vuotta viimei-simmän asiointikerran jälkeen, minkä jälkeen tiedot poistetaan.

Kirjanpitoaineistoon sisältyviä henkilötietoja säilytämme kuusi vuotta sen vuo-den lopusta, jonka aikana tilikausi on päättynyt.

10 MITÄ OIKEUKSIA SINULLA ON?

Voit käyttää alla lueteltuja oikeuksiasi ottamalla yhteyttä sähköpostilla in-fo@salusgroup.fi tai

Ivan Lazarevic
Runeberginkatu 5B
00100 Helsinki

10.1 Oikeus saada pääsy tietoihin

Sinulla on oikeus saada meiltä vahvistus siitä, käsittelemmekö me sinua koske-via henkilötietoja. Sinulla on lisäksi oikeus saada pääsy itseäsi koskeviin henki-lötietoihin sekä tietosuoja-asetuksen mukaiset tiedot henkilötietojesi käsittelys-tä.

Kun käytät oikeuttasi saada pääsy tietoihin, toimitamme sinulle jäljennöksen käsittelemistämme henkilötiedoistasi. Jos pyydät useampia jäljennöksiä, voim-me periä niistä hallinnollisiin kustannuksiin perustuvan kohtuullisen maksun.

10.2 Oikeus tietojen oikaisemiseen

Sinulla on oikeus pyytää meitä oikaisemaan epätarkat ja virheelliset tiedot il-man aiheetonta viivytystä. Sinulla on lisäksi oikeus saada puutteelliset henkilö-tiedot täydennettyä toimittamalla meille lisäselvitystä.

10.3 Oikeus tietojen poistamiseen

Sinulla on oikeus saada meidät poistamaan sinua koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä, jos:

10.4 Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Sinulla on oikeus siihen, että rajoitamme henkilötietojesi käsittelyä siten, että henkilötietojasi saa säilyttämisen lisäksi käsitellä ainoastaan suostumuksellasi tai oikeudellisen vaateen esittämiseksi, laatimiseksi tai puolustamiseksi taikka toisen henkilön oikeuksien suojaamiseksi, jos:

10.5 Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Sinulla on oikeus saada meille toimittamasi henkilötiedot jäsennellyssä, yleises-ti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa sekä oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle, jos:

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen rajoittuu menettelyyn, joka ei vaiku-ta haitallisesti muiden oikeuksiin tai vapauksiin.

10.6 Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä

Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaiseen erityi-seen tilanteeseesi liittyvällä perusteella, jos käsittelylle ei ole olemassa perus-teltua syytä.

Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointitarkoi-tuksiin. Sähköisen suoramarkkinoinnin lähettämisen voit estää klikkaamalla viesteissä olevaa linkkiä peruuta markkinointiviestien tilaus.

11 OIKEUS TEHDÄ VALITUS VALVONTAVIRANOMAISELLE

Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos katsot, että henkilö-tietojen käsittelyssä on loukattu tietosuoja-asetukseen perustuvia oikeuksiasi

12 MISTÄ SAAMME HENKILÖTIETOSI?

Keräämme henkilötietojasi ensisijaisesti sinulta, kun asioit Rahoitu.fi verkkosi-vuilla muun muassa lainahakemuslomakkeesta, sähköisistä palveluista sekä asiakaspalvelupuheluista. Tietojasi voidaan kerätä myös osallistuessasi järjes-tämiimme markkinointikampanjoihin.

Henkilötietoja kerätään ja päivitetään myös yhteistyökumppaneiltamme ja vi-ranomaisten rekistereistä. Keräämme tietoja myös yhteystietojen päivityspalve-luja tarjoavilta yrityksiltä ja luottotiedot tarkastamme Bisnode D&B Finland Oy:n luottotietorekisteristä.

13 KUINKA VARMISTAMME TIETOTURVAN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYSSÄ?

Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot ovat palomuurein, salasa-noin ja tarvittavin muin tietoturvan toimialalla kulloinkin yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin suojattuja.

Manuaalisesti ylläpidettävät aineistot sijaitsevat tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty.

Ainoastaan niillä työntekijöillämme ja alikäsittelijöillämme, joilla on tarve käsi-tellä henkilötietoja tehtäviensä hoitamiseksi, on pääsy käsittelemiimme henki-lötietoihisi.


Cookie list:

Cookie name Info Duration
_ga
_gat
_gid

Our website employs cookies from Google Analytics. Google Analytics is a web analytics service provided by Google, Inc. Google Analytics cookies are used to collect information about how visitors use our website. The cookies collect information in an anonymous form, including the number of visitors to the website, where visitors have come to the website from and the pages they visited. A method called session stitching may be used to aggregate data from several visits to the site from a single user, and this is done by passing a User-ID to Google (but not your name, IP address, email, or other personally identifiable data).

We use the information to compile reports and to help us improve our website. Google holds this information and provides us with access to it.

Find out more about Google Analytics at: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage.

The Google Analytics privacy policy is at: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

You can find out how to opt out of being tracked by Google Analytics by visiting https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

2 years
1 min
24 hours
__livechat
__livechat_lastvisit
lc_sso8102831
3rdparty
main_window_timestamp
message_text
notification[personal_invitation]
__lc_vv
__lc_mcid
__lc_mcst
recent_window
autoinvite_callback

Used to provide livechat service, and personalise that service for users.

More information…

https://www.livechatinc.com/privacy-policy/

3 years
3 years
3 years
Session
Session
Session
Session
Session
3 years
3 years
Session
Session
_hjIncludedInSample

This cookie is associated with web analytics functionality.Services from Hot Jar, a Malta based company.

It uniquely identifies a visitor during a single browser session and indicates they are included in an audience sample.

Session
fs_uid

FullStory is an analytics service provided by FullStory, Inc.

This service is designed for web application analytics and can collect various information about your usage of the website

Never
AWSELB

This cookie stores information about which part of our server farm was used by your most recent visit. This allows us to optimise our site, and your experience for various performance and server management reasons. For more information, please see http://docs.aws.amazon.com/ ElasticLoadBalancing/ latest/APIReference/ API_CreateAppCookie StickinessPolicy.html

Session
trustedsite_session

We use McAfee SECURE to monitor our website for malware and other malicious code that can harm our website. This cookie creates a unique identifier for your browsing session.

Session
Publisher

Rahoitu.fi – tracking of partners

31 days
Rahoitu_session

Session cookie to run the website

Session
salusgroup_click

Salus Group click tracker

30 min.
salusgroup_sessionid

Session cookie to run the website

1 hour
PHPSESSID

Session cookie to run the website

Session